„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja
  • Młodzież w wieku 15-24 lata, mieszkająca w powiatach: ziemskim kieleckim, koneckim, jędrzejowskim - łącznie 80 osób, w tym:

 

- bezrobotni – 21 osób,
- nieaktywni zawodowo (w tym osoby uczące się lub kształcące się) – 59 osób,
- niepełnosprawni – 40 osób,
- osoby terenów wiejskich – 63 osób