„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Celem głównym projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób w wieku 15-24 lata, mieszkających w powiatach: ziemskim kieleckim, koneckim, jędrzejowskim, do końca 2014 r.

 

Celami szczegółowymi dla tej grupy beneficjentów są:

 

  • Podniesienie kompetencji społecznych min 70 osób ( w tym 38 kobiet i 32 mężczyzn) w wieku 15-24 lata, mieszkających w powiatach: ziemskim kieleckim, koneckim, jędrzejowskim do końca 2014 r.

 

Poprzez:

1. zajęcia sportowo- socjoterapeutyczne: m.in. piłka nożna, tenis stołowy, ziemny, koszykówka, siatkówka, nornic walking, zajęcia na basenie, zajęcia na siłowni;

2. zajęcia artystyczno-socjoterapeutyczne: m.in. decoupage, rzeźba, malarstwo, taniec, fotografia, śpiew, nauka gry na instrumentach

 

  • Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych min 70 osób ( w tym 38 kobiet i 32 mężczyzn) w wieku 15-24 lata, mieszkających w powiatach: ziemskim kieleckim, koneckim, jędrzejowskim do końca 2014 r.

 

Poprzez:

1. warsztaty umiejętności miękkich,
2. spotkania z doradcą zawodowym,
3. spotkania z psychologiem
4. warsztaty z grafiki komputerowej
5. zajęcia z zasad konserwacji dźwigów
6. kursy zawodowe m.in.: kosmetyczny, florystyczny, fryzjerski, masażu, gastronomiczny, prawo jazdy kat. B