„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 19.05.2014

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup obiektywu do aparatu fotograficznego  NIKON D300+ 18-55VR


ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Prosimy o przesłanie oferty do niniejszego Zapytania w terminie do 02.06.2014 do godz. 15:00 drogą elektroniczną na email: a.czerwik@nadziejarodzinie.org.pl lub osobiście do Biura projektu przy ul. Karczówkowskiej 36, 25-711 Kielce.  Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (DOC)