„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 08.05.2014

Unieważnienie konkursu ofert nr 1/2014/REINTEGRACJA z dnia 28.04.2014 na organizacje i przeprowadzenie po 120 h kursów/szkoleń w zakresie :


a) Kurs kosmetyczny – dla 15 os.;

b) Kurs fotograficzny – dla 9 os.;

c) Kurs księgowo-kadrowy –dla 8 os.;

d) Kurs masażu – dla II grup – łącznie 23 os;

e) Kurs gastronomiczny – dla 10 os.


w ramach projektu  Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Klubów Wolna Strefa” realizowanego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja i integracja społeczna, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu  i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

został unieważniony.


Wszystkim podmiotom, które złożyły ofertę dziękujemy za zainteresowanie.