„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu

„Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z klubów Wolna Strefa”

 

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od 01.01.2013 do 30.06.2015 roku.

 

Szczegółowe informacje

Aldona Białek

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Tel. 041/ 347 07 43

e-mail: a.bialek@nadziejarodzinie.org.pl